Có ai chỉ cho e cách nộp lại bản bổ sung thuế GTGT quý 4 với…

Có ai chỉ cho e cách nộp lại bản bổ sung thuế GTGT quý 4 với ạ, e kê khai thiếu 1 đầu vào và kê sai doanh thu ạ,

1 thought on “Có ai chỉ cho e cách nộp lại bản bổ sung thuế GTGT quý 4 với…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *